• 100 free spins på Book of Dead
  • Inga omsättningskrav
  • Läs mer om PlayOJO
  • 100 free spins
  • Över 3000 spel
  • Flera betalmetoder
Observera att nyheten kan innehålla information som inte längre är aktuell då den publicerades för länge sedan och är skriven före implementeringen av Sveriges nya spelreglering den 1 januari 2019. Besök gärna våra senaste nyheter för uppdaterad information.

Betsson erlägger tilläggsköpeskilling med anledning av förvärvet av Betsafe. I ett pressmeddelande skriver man följande:

Som tidigare meddelats har Betsson AB (publ) (”Betsson”) förvärvat Betsafe (genom förvärv av ägarbolaget Artic Invest AS) (“Betsafe”), ett spelbolag baserat på Malta med verksamhet inom odds, kasino och poker och med kunder primärt i Norden.

I samband med tillträdet den 15 juni 2011 erlade Betsson en initial köpeskilling för verksamheten i Betsafe om 34,0 MEUR, varav 19,6 MEUR i kontanta medel och 14,4 MEUR i form av B-aktier i Betsson. I tillägg betalade Betsson 7,4 MEUR avseende förvärvade likvida medel och förvärvat resultat. Baserat på förvärvets och integrationens utveckling under 2011 ska Betsson erlägga en tilläggsköpeskilling om högst 27,5 MEUR, vilket innebär att den totala köpeskillingen för verksamheten i Betsafe uppgår till högst 61,6 MEUR och den totala köpeskillingen (inkluderat förvärv av likvida medel och förvärvat resultat) kan komma att uppgå till högst cirka 69,0 MEUR.

Betsson äger rätt att betala eventuell tilläggsköpeskilling med kontanta medel eller med egna aktier. I det fall egna aktier levereras fastställs slutlig köpeskilling av marknadsvärdet på levererade aktier per leveransdagen. Kriterierna för en tillkommande köpeskilling fastställs utifrån uppfyllandet av i förväg fastställda prestationsmål för 2011. Betsafe har uppfyllt prestationsmålen för den första tilläggsköpeskillingen vilken har fastställts till 15 MEUR. I fall kriterierna för resterande tilläggsköpeskillingar uppfylles kommer sammanlagt högst 12,5 MEUR betalas ut fram till utgången av första kvartalet 2012.

Styrelsen i Betsson har beslutat att den första tilläggsköpeskillingen om 15,0 MEUR skall erläggas i form av aktier i Betsson. Med anledning härav har styrelsen i Betsson, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2011, beslutat om nyemission av 1 056 403 B-aktier, varigenom Betssons aktiekapital kommer att öka med 2 112 806 kronor, från 80 675 978 kronor till 82 788 784 kronor. Rätt att teckna de nya B-aktierna tillkommer säljarna i Betsafe. De nya aktierna i Betsson emitteras till en teckningskurs om cirka 130 kronor per B-aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för Betsson-aktien under 30 handelsdagar närmast före emissionsbeslutet.

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 8 september 2011. Nyemissionen enligt ovan innebär att antalet aktier i Betsson ökar från 40 337 989 (5 420 000 A-aktier och 34 917 989 B-aktier) till 41 394 392 (5 420 000 A-aktier och 35 974 392 B-aktier). Antalet röster i Betsson ökar från 89 117 989 till 90 174 392.