INTEGRITETSPOLICY
Genom att ni samtycker till denna policy och registrerar en prenumeration kommer ni att få nyhetsbrev via e-post från casinosnack.com som ägs och hanteras av OG Group AB.
De personuppgifter vi samlar in om er (endast namn och e-postadress) kommer endast att användas till våra nyhetsutskick. Er persondata kommer inte att lämnas ut till någon tredje part med undantag för vår underleverantör Paloma som vi använder för produktion av nyhetsbreven.

Ni kan när som helst avregistrera er från fortsatta utskick via en länk längst ned i nyhetsbreven. Ni kan även begära att få se eller ändra de personuppgifter vi har lagrat om er.

Observera att Casinosnack.com vänder sig till dig som är minst 18 år.

Kontakt

info@casinosnack.com
eller
OG Group
Norra Kungsgatan 14
37133 Karlskrona

Syftet med att samla in personuppgifter från dig som är kund

Syfte
Vi samlar in uppgifter med syftet att kunna förse kunder med nyhetsbrev och erbjudanden.

Behandlingar som utförs
Utskick av nyhetsbrev via email innehållande nyheter, tips, och erbjudanden.

Personuppgifter som lagras
namn och e-post adress

Laglig grund

Lämnat samtycke – Med detta menas att behandling sker efter att samtycke från kund lämnats i samband med att kunden anmält sig som frivillig mottagare av vårt nyhetsbrev. Dina uppgifter kommer att lagras från insamlandet till dess att lämnat samtycke återkallats.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra

För att kunna erbjuda våra tjänster är det i vissa fall nödvändigt för oss att dela dina uppgifter med ett personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning. Den behandlas i de fall enligt våra instruktioner och enligt de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.
Dessa företag garanterar, genom avtal, säkerheten för de uppgifter de behandlar. I enlighet med våra säkerhetskrav åtar de sig även att följa begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Här behandlar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Dina rättigheter som registrerad

Registerutdrag

Detta innebär att du har rätt till tillgång av de personuppgifter vi lagrar om dig. Du kan med andra ord, om du önskar en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig, begära att få tillgång till dessa. Dessa utdrag lämnas i form av ett registerutdrag som innehåller angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Rättelse
Om dina lämnade personuppgifter är felaktiga kan du begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter inom ramen för det angivna ändamålet.

Radering
Scenarion där du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Om dina uppgifter inte behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.
  • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).
  • Av händelse att personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

I de fall där det förekommer legala skyldigheter som hindrar att vi raderar personuppgifter med omedelbar verkan kommer vi att blockera uppgifterna från att användas till annat än för det syfte som förhindrar en radering. Det kan också hända att vi tvingas neka din begäran för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Exempel på vad dessa skyldigheter kommer från:

  • Bokförings- och skattelagstiftning
  • Bank- och penningtvättslagstiftning
  • Konsumenträttslagstiftning

Begränsning
Du har rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter.
Om du anser att våra uppgifter om dig inte är korrekta kan du begära begränsad behandling under den tid vi kontrollerar våra uppgifter om dig.
Du kan även begära att vi inte raderar uppgifter om dig som inte längre är relevanta för oss men är av vikt för dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Invändningar mot direktmarknadsföring

Du har rätt att slippa direktmarknadsföring och kan invända mot behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
Berättigat intresse:
Du har alltid rätt att invända mot den intresseavvägning vi använder som laglig grund för ett ändamål. Vid en sådan invändan åligger det oss att kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi endast behandla dina uppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för ändamåletl):
Du kan invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring (vilket även omfattar analyser av personuppgifter). Denna typ av marknadsföring omfattar all form av uppsökande åtgärder såsom e-post och sms. Dock omfattar den inte marknadsföringsåtgärder du som kund aktivt valt att söka upp, exempelvis information och erbjudanden. Vi kommer att upphöra med behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring om du invänder mot det ändamålet.

Dataportabilitet

Även då du gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära ut de uppgifter som rör dig. Finns teknisk möjlighet har du även rätt att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Om cookies

Cookies är en textfil som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Cookies från oss sparas i max 30 dagar.

Vi använder oss av följande cookies:
Sessionscookies – detta är en tillfällig cookie som försvinner då du stänger ned din webbläsare.
Tredjepartscookies – dessa cookies har satts av en tredjeparts webbplats. Dessa använder vi till exempelvis analyser. Ex Google Analytics där insamlad data sparas i 26 månader.

Med hjälp av cookies fungerar våra tjänster korrekt och vissa fall förbättras de ytterligare för dig som användare. Exempelvis kan vi spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi får även övergripande information avseende din användning av våra tjänster via cookies, vilket bidrar till att vi kan rikta relevant marknadsföring till dig.

Så styr du användningen av cookies

Via inställningarna i din webbläsare kan du själv justera inställningarna rörande cookies. Du kan exempelvis blockera dem helt eller välja att endast acceptera förstapartscookies. På många webbsidor kan tjänster och visst innehåll blockeras då cookies är blockerade. 
Läs mer om cookies i dina inställningar och på post- och telestyrelsens webbsida, https://www.pts.se.

Mail

Väljer du att kontakta oss via mail lämnar du ut din mailadress till oss. Mail sparas en tid innan de slängs.

Vi skyddar dina personuppgifter

Hos oss kan du vara trygg med vetskapen om att vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Endast de personer som behöver tillgång till dina uppgifter, för att uppfylla våra angivna ändamål, kommer åt dem i vårt IT-system. Därmed skyddar vi såväl sekretess som integritet och tillgång.

Datainspektionen – en tillsynsmyndighet

Om du anser att ett företag missköter hanteringen av personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. De är ansvariga för att övervaka tillämpningen av den nya lagstiftningen (GDPR).

Kontakta oss om du har frågor om dataskydd

Du hittar alltid en uppdaterad version av vår personuppgiftspolicy på CasinoSnack, https://www.casinosnack.com/integritetspolicy/. Vid eventuella uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller för dig kommer du att informeras i god tid via hemsidan och e-post (om du angivit en e-postadress). Tillsammans med informationen kommer vi även att vara tydliga med vad dessa förändringar innebär och hur de påverkar dig som kund. Har du frågor eller funderingar kan du alltid nå oss på info@casinosnack.com